ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG

2001 nicht lokalisierbar
2002 lokalisierbar Anzeigen
2003 lokalisierbar Anzeigen
2004 lokalisierbar Anzeigen
2005 lokalisierbar Anzeigen
2006 lokalisierbar Anzeigen
2008 möglicherweise bzw. ungenau lokalisierbar Anzeigen
2009 lokalisierbar Anzeigen
2010 lokalisierbar Anzeigen
2011 möglicherweise bzw. ungenau lokalisierbar Anzeigen
2012 möglicherweise bzw. ungenau lokalisierbar Anzeigen
2013 lokalisierbar Anzeigen
2014 lokalisierbar Anzeigen
2015 lokalisierbar Anzeigen
2016 nicht lokalisierbar
2017 möglicherweise bzw. ungenau lokalisierbar Anzeigen
2018 lokalisierbar Anzeigen
2019 lokalisierbar Anzeigen
2020 lokalisierbar Anzeigen
2021 lokalisierbar Anzeigen
2022 möglicherweise bzw. ungenau lokalisierbar Anzeigen
2023 lokalisierbar Anzeigen
2024 lokalisierbar Anzeigen
2025 lokalisierbar Anzeigen
2026 lokalisierbar Anzeigen
2027 nicht lokalisierbar
2028 lokalisierbar Anzeigen
2029 lokalisierbar Anzeigen
2030 lokalisierbar Anzeigen
2031 möglicherweise bzw. ungenau lokalisierbar Anzeigen
2032 möglicherweise bzw. ungenau lokalisierbar Anzeigen
2033 lokalisierbar Anzeigen
2034 lokalisierbar Anzeigen
2035 lokalisierbar Anzeigen
2036 nicht lokalisierbar
2037 lokalisierbar Anzeigen
2038 lokalisierbar Anzeigen
2039 lokalisierbar Anzeigen
2040 lokalisierbar Anzeigen
2041 lokalisierbar Anzeigen
2042 lokalisierbar Anzeigen
2043 lokalisierbar Anzeigen
2044 lokalisierbar Anzeigen
2045 lokalisierbar Anzeigen
2046 lokalisierbar Anzeigen
2047 lokalisierbar Anzeigen
2048 lokalisierbar Anzeigen
2501 lokalisierbar Anzeigen
2502 lokalisierbar Anzeigen
2503 lokalisierbar Anzeigen
2504 lokalisierbar Anzeigen
2505 lokalisierbar Anzeigen
2506 möglicherweise bzw. ungenau lokalisierbar Anzeigen
2507 lokalisierbar Anzeigen
2508 lokalisierbar Anzeigen
2509 lokalisierbar Anzeigen
2510 lokalisierbar Anzeigen
2511 nicht lokalisierbar
2512 nicht lokalisierbar
2513 lokalisierbar Anzeigen
2514 lokalisierbar Anzeigen
2515 lokalisierbar Anzeigen
2516 lokalisierbar Anzeigen
2517 möglicherweise bzw. ungenau lokalisierbar Anzeigen
2518 lokalisierbar Anzeigen
2519 nicht lokalisierbar
2520 möglicherweise bzw. ungenau lokalisierbar Anzeigen
2521 lokalisierbar Anzeigen
2522 lokalisierbar Anzeigen
2523 nicht lokalisierbar
2524 nicht lokalisierbar
2525 nicht lokalisierbar
2526 nicht lokalisierbar
2527 lokalisierbar Anzeigen
2528 lokalisierbar Anzeigen
2529 möglicherweise bzw. ungenau lokalisierbar Anzeigen
2530 lokalisierbar Anzeigen
2531 nicht lokalisierbar
2532 lokalisierbar Anzeigen
2533 lokalisierbar Anzeigen
2534 lokalisierbar Anzeigen
2535 nicht lokalisierbar
2536 lokalisierbar Anzeigen
2537 lokalisierbar Anzeigen
2538 möglicherweise bzw. ungenau lokalisierbar Anzeigen
2539 nicht lokalisierbar
2540 nicht lokalisierbar
2541 lokalisierbar Anzeigen
2542 lokalisierbar Anzeigen
2543 möglicherweise bzw. ungenau lokalisierbar Anzeigen
2544 lokalisierbar Anzeigen
2545 nicht lokalisierbar
2546 lokalisierbar Anzeigen
2547 nicht lokalisierbar
2548 nicht lokalisierbar
2549 nicht lokalisierbar
2550 möglicherweise bzw. ungenau lokalisierbar Anzeigen
2551 lokalisierbar Anzeigen
2552 lokalisierbar Anzeigen
2553 möglicherweise bzw. ungenau lokalisierbar Anzeigen
2554 möglicherweise bzw. ungenau lokalisierbar Anzeigen
2555 nicht lokalisierbar
2556 lokalisierbar Anzeigen
2557 nicht lokalisierbar
2558 möglicherweise bzw. ungenau lokalisierbar Anzeigen
2559 lokalisierbar Anzeigen
2560 nicht lokalisierbar
2561 lokalisierbar Anzeigen
2562 lokalisierbar Anzeigen
2563 nicht lokalisierbar
2564 lokalisierbar Anzeigen
2565 lokalisierbar Anzeigen
2566 möglicherweise bzw. ungenau lokalisierbar Anzeigen
2567 möglicherweise bzw. ungenau lokalisierbar Anzeigen
2568 möglicherweise bzw. ungenau lokalisierbar Anzeigen
2569 lokalisierbar Anzeigen
2570 lokalisierbar Anzeigen
2571 lokalisierbar Anzeigen
2572 lokalisierbar Anzeigen
2573 lokalisierbar Anzeigen
2574 nicht lokalisierbar
2575 lokalisierbar Anzeigen
2576 nicht lokalisierbar
2577 nicht lokalisierbar
2578 möglicherweise bzw. ungenau lokalisierbar Anzeigen
2579 lokalisierbar Anzeigen
2580 möglicherweise bzw. ungenau lokalisierbar Anzeigen
2581 lokalisierbar Anzeigen
2582 nicht lokalisierbar
2583 lokalisierbar Anzeigen
2584 möglicherweise bzw. ungenau lokalisierbar Anzeigen
2585 möglicherweise bzw. ungenau lokalisierbar Anzeigen
2586 lokalisierbar Anzeigen
2587 lokalisierbar Anzeigen
2588 lokalisierbar Anzeigen
2589 nicht lokalisierbar
2590 lokalisierbar Anzeigen
2591 lokalisierbar Anzeigen
2592 möglicherweise bzw. ungenau lokalisierbar Anzeigen
2593 möglicherweise bzw. ungenau lokalisierbar Anzeigen
2594 lokalisierbar Anzeigen
2595 lokalisierbar Anzeigen
2596 nicht lokalisierbar
3001 nicht lokalisierbar
3002 lokalisierbar Anzeigen
3003 nicht lokalisierbar
3004 lokalisierbar Anzeigen
3005 nicht lokalisierbar
3006 lokalisierbar Anzeigen
3007 möglicherweise bzw. ungenau lokalisierbar Anzeigen
3008 lokalisierbar Anzeigen
3009 lokalisierbar Anzeigen
3010 möglicherweise bzw. ungenau lokalisierbar Anzeigen
3011 lokalisierbar Anzeigen
3012 nicht lokalisierbar
3013 lokalisierbar Anzeigen
3014 nicht lokalisierbar
3015 möglicherweise bzw. ungenau lokalisierbar Anzeigen
3016 lokalisierbar Anzeigen
3017 lokalisierbar Anzeigen
3018 lokalisierbar Anzeigen
3019 lokalisierbar Anzeigen
3020 lokalisierbar Anzeigen
3021 möglicherweise bzw. ungenau lokalisierbar Anzeigen
3022 lokalisierbar Anzeigen
3023 lokalisierbar Anzeigen
3024 lokalisierbar Anzeigen
3025 lokalisierbar Anzeigen
3026 lokalisierbar Anzeigen
3027 möglicherweise bzw. ungenau lokalisierbar Anzeigen
3028 lokalisierbar Anzeigen
3029 lokalisierbar Anzeigen
3030 nicht lokalisierbar
3031 lokalisierbar Anzeigen
3032 lokalisierbar Anzeigen
3033 nicht lokalisierbar
3034 lokalisierbar Anzeigen
3035 nicht lokalisierbar
3036 nicht lokalisierbar
3037 nicht lokalisierbar
3038 lokalisierbar Anzeigen
3039 lokalisierbar Anzeigen
3040 lokalisierbar Anzeigen
3041 lokalisierbar Anzeigen
3042 lokalisierbar Anzeigen
3043 lokalisierbar Anzeigen
3044 lokalisierbar Anzeigen
3045 lokalisierbar Anzeigen
3046 lokalisierbar Anzeigen
3047 möglicherweise bzw. ungenau lokalisierbar Anzeigen
3048 möglicherweise bzw. ungenau lokalisierbar Anzeigen
3049 lokalisierbar Anzeigen
3050 lokalisierbar Anzeigen
3051 lokalisierbar Anzeigen
3052 lokalisierbar Anzeigen
3053 lokalisierbar Anzeigen
3054 lokalisierbar Anzeigen
3055 lokalisierbar Anzeigen
3056 lokalisierbar Anzeigen
3057 lokalisierbar Anzeigen
3058 lokalisierbar Anzeigen
3059 lokalisierbar Anzeigen
3060 lokalisierbar Anzeigen
3061 lokalisierbar Anzeigen
3062 lokalisierbar Anzeigen
3063 möglicherweise bzw. ungenau lokalisierbar Anzeigen
3064 lokalisierbar Anzeigen
3065 nicht lokalisierbar
3066 lokalisierbar Anzeigen
3067 lokalisierbar Anzeigen
3068 lokalisierbar Anzeigen
3069 lokalisierbar Anzeigen
3070 lokalisierbar Anzeigen
3071 lokalisierbar Anzeigen
3072 lokalisierbar Anzeigen
3073 möglicherweise bzw. ungenau lokalisierbar Anzeigen
3074 lokalisierbar Anzeigen
3075 möglicherweise bzw. ungenau lokalisierbar Anzeigen
3076 lokalisierbar Anzeigen
3077 lokalisierbar Anzeigen
3078 lokalisierbar Anzeigen
3079 lokalisierbar Anzeigen
3080 lokalisierbar Anzeigen
3081 lokalisierbar Anzeigen
3082 lokalisierbar Anzeigen
3083 lokalisierbar Anzeigen
3084 lokalisierbar Anzeigen
3085 lokalisierbar Anzeigen
3086 lokalisierbar Anzeigen
3087 nicht lokalisierbar
3088 nicht lokalisierbar
3089 lokalisierbar Anzeigen
3090 lokalisierbar Anzeigen
3091 lokalisierbar Anzeigen
3092 lokalisierbar Anzeigen
3093 lokalisierbar Anzeigen
3094 lokalisierbar Anzeigen
3095 lokalisierbar Anzeigen
3096 lokalisierbar Anzeigen
3097 nicht lokalisierbar
3098 lokalisierbar Anzeigen
3099 lokalisierbar Anzeigen
3100 lokalisierbar Anzeigen
3101 lokalisierbar Anzeigen
3102 lokalisierbar Anzeigen
3103 lokalisierbar Anzeigen
3104 lokalisierbar Anzeigen
3105 lokalisierbar Anzeigen
3106 lokalisierbar Anzeigen
3107 lokalisierbar Anzeigen
3108 lokalisierbar Anzeigen
3109 lokalisierbar Anzeigen
3110 nicht lokalisierbar
3111 lokalisierbar Anzeigen
3112 lokalisierbar Anzeigen
3113 lokalisierbar Anzeigen
3114 lokalisierbar Anzeigen
3115 lokalisierbar Anzeigen
3116 lokalisierbar Anzeigen
3117 lokalisierbar Anzeigen
3118 lokalisierbar Anzeigen
3119 lokalisierbar Anzeigen
3120 lokalisierbar Anzeigen
3121 lokalisierbar Anzeigen
3122 lokalisierbar Anzeigen
3123 möglicherweise bzw. ungenau lokalisierbar Anzeigen
3124 lokalisierbar Anzeigen
3125 lokalisierbar Anzeigen
3126 lokalisierbar Anzeigen
3127 lokalisierbar Anzeigen
3128 lokalisierbar Anzeigen
3129 lokalisierbar Anzeigen
3130 lokalisierbar Anzeigen
3131 lokalisierbar Anzeigen
3132 lokalisierbar Anzeigen
3133 lokalisierbar Anzeigen
3134 lokalisierbar Anzeigen
3135 lokalisierbar Anzeigen
3136 lokalisierbar Anzeigen
3137 möglicherweise bzw. ungenau lokalisierbar Anzeigen
3138 möglicherweise bzw. ungenau lokalisierbar Anzeigen
3139 lokalisierbar Anzeigen
3140 lokalisierbar Anzeigen
3141 lokalisierbar Anzeigen
3142 lokalisierbar Anzeigen
3143 lokalisierbar Anzeigen
3144 lokalisierbar Anzeigen
3145 lokalisierbar Anzeigen
3146 lokalisierbar Anzeigen
3147 lokalisierbar Anzeigen
3148 lokalisierbar Anzeigen
3149 lokalisierbar Anzeigen
3150 nicht lokalisierbar
3151 nicht lokalisierbar
3152 nicht lokalisierbar
3153 nicht lokalisierbar
6142 nicht lokalisierbar
6163 nicht lokalisierbar
6194 nicht lokalisierbar
6196 nicht lokalisierbar
6199 nicht lokalisierbar
6200 nicht lokalisierbar
6201 nicht lokalisierbar
6202 nicht lokalisierbar
6203 nicht lokalisierbar
6206 nicht lokalisierbar
6207 nicht lokalisierbar
6208 nicht lokalisierbar
6209 nicht lokalisierbar
6210 nicht lokalisierbar
6211 nicht lokalisierbar
6212 nicht lokalisierbar
6213 nicht lokalisierbar
6214 nicht lokalisierbar
6216 nicht lokalisierbar
6218 nicht lokalisierbar
6219 nicht lokalisierbar
6220 nicht lokalisierbar
6221 nicht lokalisierbar
6222 nicht lokalisierbar
6223 nicht lokalisierbar
6224 nicht lokalisierbar
6225 nicht lokalisierbar
6226 nicht lokalisierbar
6227 nicht lokalisierbar
6228 nicht lokalisierbar
6229 nicht lokalisierbar
6230 nicht lokalisierbar
6231 nicht lokalisierbar
6232 nicht lokalisierbar
6233 nicht lokalisierbar
6234 nicht lokalisierbar
6235 nicht lokalisierbar
6236 nicht lokalisierbar
6237 nicht lokalisierbar
6238 nicht lokalisierbar
6239 nicht lokalisierbar
6240 nicht lokalisierbar
6241 nicht lokalisierbar
6242 nicht lokalisierbar
6243 nicht lokalisierbar
6244 nicht lokalisierbar
6245 nicht lokalisierbar
6246 nicht lokalisierbar
6247 nicht lokalisierbar
6248 nicht lokalisierbar
6249 nicht lokalisierbar
6250 nicht lokalisierbar
6251 nicht lokalisierbar
6252 nicht lokalisierbar
6253 nicht lokalisierbar
6254 nicht lokalisierbar
6255 nicht lokalisierbar
6256 nicht lokalisierbar
6257 nicht lokalisierbar
6258 nicht lokalisierbar
6259 nicht lokalisierbar
6260 nicht lokalisierbar
7401 lokalisierbar Anzeigen
7402 lokalisierbar Anzeigen
7403 lokalisierbar Anzeigen
7404 lokalisierbar Anzeigen
7405 lokalisierbar Anzeigen
7406 lokalisierbar Anzeigen
7407 lokalisierbar Anzeigen
7408 lokalisierbar Anzeigen
7409 lokalisierbar Anzeigen
7410 lokalisierbar Anzeigen
7411 lokalisierbar Anzeigen
7412 lokalisierbar Anzeigen
7413 lokalisierbar Anzeigen
7414 lokalisierbar Anzeigen
7415 lokalisierbar Anzeigen
7416 lokalisierbar Anzeigen
7417 lokalisierbar Anzeigen
7418 lokalisierbar Anzeigen
7419 lokalisierbar Anzeigen
7420 lokalisierbar Anzeigen
7421 lokalisierbar Anzeigen
7422 lokalisierbar Anzeigen
7423 lokalisierbar Anzeigen
7424 lokalisierbar Anzeigen
7425 lokalisierbar Anzeigen
7426 lokalisierbar Anzeigen
7427 lokalisierbar Anzeigen
7428 lokalisierbar Anzeigen
7429 lokalisierbar Anzeigen
7430 lokalisierbar Anzeigen
7431 lokalisierbar Anzeigen
7432 lokalisierbar Anzeigen
7433 lokalisierbar Anzeigen
7434 lokalisierbar Anzeigen
7601 lokalisierbar Anzeigen
7602 lokalisierbar Anzeigen
7603 lokalisierbar Anzeigen
7605 nicht lokalisierbar
7606 nicht lokalisierbar
7607 nicht lokalisierbar
7608 nicht lokalisierbar
7609 nicht lokalisierbar
7744 nicht lokalisierbar
7838 nicht lokalisierbar
7841 nicht lokalisierbar
7842 nicht lokalisierbar
7843 nicht lokalisierbar
7844 nicht lokalisierbar
7845 nicht lokalisierbar
7847 nicht lokalisierbar
7848 nicht lokalisierbar
7850 nicht lokalisierbar
7851 nicht lokalisierbar
7852 nicht lokalisierbar
7853 nicht lokalisierbar
7854 nicht lokalisierbar
7855 nicht lokalisierbar
7857 nicht lokalisierbar
7901 lokalisierbar Anzeigen
7902 lokalisierbar Anzeigen
7903 nicht lokalisierbar
7904 nicht lokalisierbar
7905 lokalisierbar Anzeigen
7906 lokalisierbar Anzeigen
7907 möglicherweise bzw. ungenau lokalisierbar Anzeigen
7908 möglicherweise bzw. ungenau lokalisierbar Anzeigen
7909 lokalisierbar Anzeigen
7910 lokalisierbar Anzeigen
7911 lokalisierbar Anzeigen
7912 lokalisierbar Anzeigen
7913 lokalisierbar Anzeigen
7914 nicht lokalisierbar
7915 möglicherweise bzw. ungenau lokalisierbar Anzeigen
7916 lokalisierbar Anzeigen
7917 lokalisierbar Anzeigen
7918 möglicherweise bzw. ungenau lokalisierbar Anzeigen
7919 nicht lokalisierbar
7920 lokalisierbar Anzeigen
7922 lokalisierbar Anzeigen
7923 lokalisierbar Anzeigen
7924 lokalisierbar Anzeigen
7925 lokalisierbar Anzeigen
7926 möglicherweise bzw. ungenau lokalisierbar Anzeigen
7927 lokalisierbar Anzeigen
7928 lokalisierbar Anzeigen
7929 lokalisierbar Anzeigen
7930 lokalisierbar Anzeigen
7931 lokalisierbar Anzeigen
7932 möglicherweise bzw. ungenau lokalisierbar Anzeigen
7933 lokalisierbar Anzeigen
7934 lokalisierbar Anzeigen
7935 lokalisierbar Anzeigen
7936 lokalisierbar Anzeigen
7937 lokalisierbar Anzeigen
7938 lokalisierbar Anzeigen
7939 lokalisierbar Anzeigen
7940 lokalisierbar Anzeigen
7941 lokalisierbar Anzeigen
7942 lokalisierbar Anzeigen
7943 lokalisierbar Anzeigen
7944 lokalisierbar Anzeigen
7945 lokalisierbar Anzeigen
7946 lokalisierbar Anzeigen
7947 lokalisierbar Anzeigen
7948 lokalisierbar Anzeigen
7950 lokalisierbar Anzeigen
7951 lokalisierbar Anzeigen
7952 lokalisierbar Anzeigen
7953 lokalisierbar Anzeigen
7954 lokalisierbar Anzeigen
8201 nicht lokalisierbar
8202 nicht lokalisierbar
8207 nicht lokalisierbar
8212 nicht lokalisierbar
8218 nicht lokalisierbar
8221 nicht lokalisierbar
8230 nicht lokalisierbar
8234 nicht lokalisierbar
8236 nicht lokalisierbar
8244 nicht lokalisierbar
8245 lokalisierbar Anzeigen
8246 nicht lokalisierbar
8248 möglicherweise bzw. ungenau lokalisierbar Anzeigen
8249 nicht lokalisierbar
8250 lokalisierbar Anzeigen
8252 lokalisierbar Anzeigen
8254 lokalisierbar Anzeigen
8255 nicht lokalisierbar
8300 nicht lokalisierbar
8301 lokalisierbar Anzeigen
8302 lokalisierbar Anzeigen
8303 lokalisierbar Anzeigen
8304 nicht lokalisierbar
8305 nicht lokalisierbar
8306 lokalisierbar Anzeigen
8307 lokalisierbar Anzeigen
8308 lokalisierbar Anzeigen
8309 lokalisierbar Anzeigen
8310 lokalisierbar Anzeigen
8311 lokalisierbar Anzeigen
8312 möglicherweise bzw. ungenau lokalisierbar Anzeigen
8313 lokalisierbar Anzeigen
8314 lokalisierbar Anzeigen
8315 lokalisierbar Anzeigen
8316 lokalisierbar Anzeigen
8317 lokalisierbar Anzeigen
8318 lokalisierbar Anzeigen
8319 lokalisierbar Anzeigen
8320 lokalisierbar Anzeigen
8321 lokalisierbar Anzeigen
8322 möglicherweise bzw. ungenau lokalisierbar Anzeigen
8323 lokalisierbar Anzeigen
8324 nicht lokalisierbar
8325 lokalisierbar Anzeigen
8326 möglicherweise bzw. ungenau lokalisierbar Anzeigen
8327 lokalisierbar Anzeigen
8328 lokalisierbar Anzeigen
8329 lokalisierbar Anzeigen
8330 lokalisierbar Anzeigen
8331 lokalisierbar Anzeigen
8332 lokalisierbar Anzeigen
8333 lokalisierbar Anzeigen
8334 lokalisierbar Anzeigen
8335 lokalisierbar Anzeigen
8336 lokalisierbar Anzeigen
8337 lokalisierbar Anzeigen
8401 möglicherweise bzw. ungenau lokalisierbar Anzeigen
8402 nicht lokalisierbar
8403 nicht lokalisierbar
8404 lokalisierbar Anzeigen
8405 nicht lokalisierbar
8406 lokalisierbar Anzeigen
8407 lokalisierbar Anzeigen
8408 lokalisierbar Anzeigen
8409 möglicherweise bzw. ungenau lokalisierbar Anzeigen
8410 lokalisierbar Anzeigen
8411 nicht lokalisierbar
8412 nicht lokalisierbar
8413 lokalisierbar Anzeigen
8414 lokalisierbar Anzeigen
8415 lokalisierbar Anzeigen
8416 lokalisierbar Anzeigen
8417 nicht lokalisierbar
8418 lokalisierbar Anzeigen
8419 lokalisierbar Anzeigen
8420 lokalisierbar Anzeigen
8421 nicht lokalisierbar
8422 lokalisierbar Anzeigen
8423 lokalisierbar Anzeigen
8424 lokalisierbar Anzeigen
8425 lokalisierbar Anzeigen
8426 lokalisierbar Anzeigen
8427 lokalisierbar Anzeigen
8428 möglicherweise bzw. ungenau lokalisierbar Anzeigen
8429 lokalisierbar Anzeigen
8430 lokalisierbar Anzeigen
8431 möglicherweise bzw. ungenau lokalisierbar Anzeigen
8432 lokalisierbar Anzeigen
8433 lokalisierbar Anzeigen
8434 lokalisierbar Anzeigen
8435 lokalisierbar Anzeigen
8436 lokalisierbar Anzeigen
8437 lokalisierbar Anzeigen
8438 lokalisierbar Anzeigen
8439 lokalisierbar Anzeigen
8596 nicht lokalisierbar
8871 nicht lokalisierbar
8872 nicht lokalisierbar
8873 nicht lokalisierbar
8876 nicht lokalisierbar
8877 nicht lokalisierbar
8878 nicht lokalisierbar
9101 nicht lokalisierbar
9102 nicht lokalisierbar
9103 nicht lokalisierbar
9104 lokalisierbar Anzeigen
9105 nicht lokalisierbar
9321 nicht lokalisierbar
9327 nicht lokalisierbar
9328 nicht lokalisierbar
9331 nicht lokalisierbar
9337 nicht lokalisierbar
9347 nicht lokalisierbar
9348 nicht lokalisierbar
9350 nicht lokalisierbar
9351 nicht lokalisierbar
9352 nicht lokalisierbar
9354 nicht lokalisierbar
9356 nicht lokalisierbar
9357 nicht lokalisierbar
9358 nicht lokalisierbar
9501 lokalisierbar Anzeigen
9502 lokalisierbar Anzeigen
9503 lokalisierbar Anzeigen
9504 lokalisierbar Anzeigen
9505 lokalisierbar Anzeigen
9506 lokalisierbar Anzeigen
9507 lokalisierbar Anzeigen
9508 lokalisierbar Anzeigen
9509 lokalisierbar Anzeigen
9510 lokalisierbar Anzeigen
9511 lokalisierbar Anzeigen
9512 lokalisierbar Anzeigen
9513 lokalisierbar Anzeigen
9514 nicht lokalisierbar
9515 lokalisierbar Anzeigen
9601 lokalisierbar Anzeigen
9602 nicht lokalisierbar
9603 möglicherweise bzw. ungenau lokalisierbar Anzeigen
Lokalisierungen nach Tag
Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
November 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Oktober 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
September 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
August 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juli 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juni 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Mai 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
April 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
März 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Februar 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 - - -
Januar 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dezember 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0